top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: de ondernemer Elizabeth Hooijenga, handelend onder de naam Mindful Bodywork, die deze voorwaarden hanteert.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Opdrachtnemer.
Consument-opdrachtgever: de Opdrachtgever, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met diens beroeps- of bedrijfsactiviteit.
- Coaching: Gespreksvoering binnen of buiten, waarin een vraag van Opdrachtgever wordt besproken en onderzocht. 
- Yoga: Fysieke activiteiten gericht op spierverlenging en spierkracht versterking met als doel het lichaamsbewustzijn te vergroten.
- Bodywork: Een combinatie van intensieve ademhalingstechnieken, meditatiebegeleiding en expressieve dans behoren tot de mogelijkheden. Opdrachtnemer levert maatwerk en is afgestemd op de vraag van de Opdrachtgever.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een aanbod wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever het aanbod van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbod hierop baseren.

 

3. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte (zoals wijzigingen btw/belastingen, zaal/kantoorhuur). In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gebracht.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn in een aanbod genoemde prijsopgave tevens begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd, btw) en voorschotten.

 

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.

 

5. Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door Opdrachtnemer gemaakte presentaties, cursusmateriaal, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden algemeen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. Een betalingstermijn is overschreden;

b. Opdrachtgever failliet is, in surseance is of is toegelaten tot de WSNP;

c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.3 Bij betaling achteraf --- Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.4 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.5 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met Consument-opdrachtgever is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.6 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 In geval van overmacht, ziekte, ongeval of onvoorziene omstandigheden van de kant van Opdrachtnemer bestaat recht op gelijkwaardige vervanging op een ander moment. Onder gelijkwaardige vervanging wordt in ieder geval verstaan het aanbieden van een online les of sessie, bij voorkeur fysiek gegeven. Alleen indien een gelijkwaardige vervanging niet mogelijk is heeft Opdrachtgever recht op restitutie.

7.2 Door overmacht of door Covid-19 gerelateerde maatregelen kunnen lessen of sessies worden uitgesteld totdat zij weer doorgang kunnen vinden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen in overleg ook kiezen voor een online uitvoering van de overeenkomst.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

8. Wijziging van de opdracht

8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

8.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

 

9. Opschorting en ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, toelating tot de WSNP of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

9.7 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden indien: 
- Het Opdrachtnemer blijkt dat de door Opdrachtgever afgenomen diensten niet passen bij de hulpvraag van Opdrachtgever;

- Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer (of andere Opdrachtgevers van Opdrachtnemer) een onveilig gevoel geeft, diens persoonlijke gebrek aan persoonlijke hygiëne storend is of indien diens gedrag het groepsproces verstoord; 

- Indien Opdrachtgever om andere redenen meent dat het vereiste vertrouwen voor een goede uitvoering van de overeenkomst tussen partijen niet aanwezig is. 

 

10. Annulering of opzegging

10.1 In geval van annulering of opzegging door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen. 

10.2 Yogalessen kunnen tot drie uur van tevoren worden geannuleerd via de mail of een What’s app. Reeds betaalde lessen worden niet gerestitueerd, maar kunnen worden ingehaald op een ander lesmoment.

10.3 Coaching sessies kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd (per e-mail of WhatsApp). Bij annulering of verplaatsing na 48 uur bestaat geen recht op restitutie. Sessies duren in de regel 75 minuten, inclusief de opstart en de afronding. Indien Opdrachtgever te laat komt, gaat deze tijd af van de geplande sessie. Indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat komt is sprake van een no-show. Bij een no-show wordt de sessie volledig in rekening gebracht. Coaching sessies kunnen langer en korter duren dan de geplande tijd, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.

10.4 Totaalpakket bij zakelijke opdrachtgevers: In geval de overeenkomst ziet op een totaalpakket met meerdere lessen, sessies of andere diensten en Opdrachtgever is geen Consument-opdrachtgever, dan gelden de in 11.2 en 11.3 genoemde afspraken, met dien verstande dat dan alleen verplaatst kan worden zonder restitutie. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever wordt opgezegd is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de totaalprijs verschuldigd.

10.5 Totaalpakket bij consumenten: In geval de overeenkomst ziet op een totaalpakket met meerdere lessen, sessies of andere diensten en Opdrachtgever is Consument-opdrachtgever, dan wordt 30% van de totaalprijs beschouwd als vergoeding voor de voorbereidingswerkzaamheden. Alle lessen, sessies of diensten worden dan gewaardeerd op hun gelijke deel van de overige 70%. Consument-Opdrachtgever heeft het recht om op elk moment op te zeggen en is slechts verschuldigd de vergoeding van voorbereidingswerkzaamheden en de genoten lessen, sessies of diensten. Indien nog geen lessen, sessies of diensten zijn genoten, zijn alleen de voorbereidingswerkzaamheden verschuldigd.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer gegeven lessen, sessies en andere diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten zijn invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij dan ook geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem gegeven lessen, sessies en andere diensten. Op Opdrachtnemer rust derhalve een inspanningsverplichting. 

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de verkeerde interpretatie en uitvoering van inzichten, ideeën en oefeningen. Op Opdrachtgever rust de plicht om bij twijfel bij Opdrachtnemer na te gaan of e.e.a. goed is begrepen.

11.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.

11.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

11.5 Opdrachtnemer biedt nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp; daarvoor is Opdrachtgever op andere hulpverleners aangewezen.

12. Geschillen en Klachten

12.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.3 Indien erdoor of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen proberen dit geschil minnelijk te schikken.

12.4 Indien één van partijen meent dat er een geschil is, dient deze dat schriftelijk (waaronder ook verstaan per e-mail) aan de ander kenbaar te maken onder opgave van redenen.

12.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer (behoudens vakantie) binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.

 

13. Aanvullende bepalingen Yoga

13.1 Opgave voor yogalessen, workshops en lange lessen vinden schriftelijk plaats via e-mailadres info@mindfulbodywork.nl

13.2 Betaling voor yogalessen, workshops en lange lessen gaat via een Tikkie of overschrijving naar bankrekeningnummer NL32 KNAB 0410 66 06 63 t.a.v. Mindful Bodywork. Onder vermelding van naam en het aantal of soort les(sen).  Voor online lessen ontvangt Opdrachtgever na betaling een inlog link om deel te nemen aan de activiteit.

13.3 Deelname aan de lessen en/of workshops zowel fysiek als online is op eigen risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor blessures of ander letsel. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van eventuele blessures. Opdrachtgever dient in het geval van medische klachten voorafgaand een (huis)arts te raadplegen.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen en adviseert om waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten.

13.5 Fysieke en online lessen kunnen door Opdrachtnemer worden geannuleerd of verplaatst bij twee of minder deelnemers. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald of in overleg worden meegenomen naar een volgende periode.

 

14. Privacy Beleid

14.1 Opdrachtnemer wil haar Opdrachtgevers en bezoekers van haar website(s) met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat zij maakt van hun persoonsgegevens. De website en diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden.

14.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

14.3 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever omdat hij/zij gebruik maakt van haar diensten en/of omdat deze gegevens door Opdrachtgever zelf aan haar verstrekt zijn.

Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

14.4 Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalingen

- Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Informatie over wijzigingen van diensten en producten

- Om goederen en diensten af te leveren

- Persoonsgegevens worden verwerkt als daar wettelijk een verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

14.5 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

14.6 Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke verplichting voor is.

14.7 Opdrachtnemer neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als Opdrachtgever het idee heeft dat zijn/haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als Opdrachtgever aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met Opdrachtnemer via info@mindfulbodywork.nl of bel +31(0)6-44924876.

 

Versie februari 2022

URS_6331_edited.jpg
bottom of page